1 marca 2017

Formularz zgłoszeniowy – League of Legends

WAŻNE INFORMACJE

Złożenie formularza nie jest równoznaczne z kwalifikacją na turniej!

O fakcie kwalifikacji zostanie poinformowany kapitan drużyny po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Organizatora.

W przelewie jako odbiorcę należy wpisać „Współpraca dla Grajewa”.

Złożenie formularza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Gracze są zobowiązani do podpisania papierowej wersji formularza zgłoszeniowego.

Będzie na Was czekał w Grajewie, w dniu turnieju.

Pamiętaj o wypełnieniu formularza zgody na udział osoby niepełnoletniej!


ZGODA WYMAGANA JEST DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora i Współorganizatorów Turnieju Grajewo Game Festival 2018 z siedzibą w Grajewie w celu udziału w kwalifikacjach online do ww Turnieju i po zakwalifikowaniu w Turnieju (zakreśl dokonany wybór).

TAKNIE

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych biometrycznych to znaczy wizerunku twarzy (zdjęcia przez Organizatora i Współorganizatorów Turnieju GGF 2018 w celu promocji tego wydania w mediach (zakreśl dokonany wybór).

TAKNIE

ZGODA WYMAGANA JEST DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU
_________________________________________________

ZGODA WYMAGANA JEST DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora i Współorganizatorów Turnieju Grajewo Game Festival 2018 z siedzibą w Grajewie w celu udziału w kwalifikacjach online do ww Turnieju i po zakwalifikowaniu w Turnieju (zakreśl dokonany wybór).

TAKNIE

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych biometrycznych to znaczy wizerunku twarzy (zdjęcia przez Organizatora i Współorganizatorów Turnieju GGF 2018 w celu promocji tego wydania w mediach (zakreśl dokonany wybór).

TAKNIE

ZGODA WYMAGANA JEST DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU

_________________________________________________

ZGODA WYMAGANA JEST DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora i Współorganizatorów Turnieju Grajewo Game Festival 2018 z siedzibą w Grajewie w celu udziału w kwalifikacjach online do ww Turnieju i po zakwalifikowaniu w Turnieju (zakreśl dokonany wybór).

TAKNIE

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych biometrycznych to znaczy wizerunku twarzy (zdjęcia przez Organizatora i Współorganizatorów Turnieju GGF 2018 w celu promocji tego wydania w mediach (zakreśl dokonany wybór).

TAKNIE

ZGODA WYMAGANA JEST DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU
_________________________________________________

ZGODA WYMAGANA JEST DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora i Współorganizatorów Turnieju Grajewo Game Festival 2018 z siedzibą w Grajewie w celu udziału w kwalifikacjach online do ww Turnieju i po zakwalifikowaniu w Turnieju (zakreśl dokonany wybór).

TAKNIE

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych biometrycznych to znaczy wizerunku twarzy (zdjęcia przez Organizatora i Współorganizatorów Turnieju GGF 2018 w celu promocji tego wydania w mediach (zakreśl dokonany wybór).

TAKNIE

ZGODA WYMAGANA JEST DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU
ZGODA WYMAGANA JEST DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU

_________________________________________________

ZGODA WYMAGANA JEST DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora i Współorganizatorów Turnieju Grajewo Game Festival 2018 z siedzibą w Grajewie w celu udziału w kwalifikacjach online do ww Turnieju i po zakwalifikowaniu w Turnieju (zakreśl dokonany wybór).

TAKNIE

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych biometrycznych to znaczy wizerunku twarzy (zdjęcia przez Organizatora i Współorganizatorów Turnieju GGF 2018 w celu promocji tego wydania w mediach (zakreśl dokonany wybór).

TAKNIE

ZGODA WYMAGANA JEST DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU

_________________________________________________

ZGODA WYMAGANA JEST DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora i Współorganizatorów Turnieju Grajewo Game Festival 2018 z siedzibą w Grajewie w celu udziału w kwalifikacjach online do ww Turnieju i po zakwalifikowaniu w Turnieju (zakreśl dokonany wybór).

TAKNIE

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych biometrycznych to znaczy wizerunku twarzy (zdjęcia przez Organizatora i Współorganizatorów Turnieju GGF 2018 w celu promocji tego wydania w mediach (zakreśl dokonany wybór).

TAKNIE

ZGODA WYMAGANA JEST DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zawodnika

W związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz.UE.L119/1) dalej RODO informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Organizator i Współorganizatorzy z siedzibą w Grajewie przy ulicy Strażackiej 6A, tel: 86 273 08 02, e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Grajewo możliwy jest pod numerem tel. nr. 86 273 08 06 lub adresem e-mail: inspektorod@um.grajewo.pl
Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyłącznie w celu zorganizowania i promocji Turnieju Grajewo Game Festival.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a na podstawie Pani/Pana zgody - inne podmioty lub osoby.
Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w dokumentacji związanej z organizacją, przebiegiem i rozliczeniem Turnieju przez okres jego trwania, a następnie zostaną usunięte.
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i otrzymywania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania .
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem kwalifikacji i uczestnictwa w Turnieju. Niepodanie danych będzie skutkować odmową udziału w Turnieju.
W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Grajewo, data
…………………………… ………………………………………
(podpis Administratora Danych)
Oświadczam, że otrzymałem/am niniejszą Klauzulę informacyjną, zapoznałem/am się z jej treścią i ją zrozumiałem/am.